หน้าแรก
HOME

รุจิรารีสอร์ท
RUJIRARESORT

ห้องอาหาร
RESTAURANT

แผนที่
MAP

รถรับส่ง
TRANSFERS

ข่าวบทความ
NEWS ARTICLE

ข่าวบทความ NEWS ARTICLE

 

หลวงพระบาง
Luangprabang

                             
                           หลวงพระบางเมืองมรดกโลกที่เลื่องลือ ทำให้เราต้องเดินทางเพื่อค้นหาความจริง กลางเดือนพฤษภาคม 2551
เริ่มจาก อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วันที่ 1 จากเชียงของถึงปากแบง
           
                 ใช้หนังสือเดินทางแจ้งการเดินทางเข้าออกที่ ตม.ท่าเรือบั๊คแล้วข้ามฝั่งโขงไปที่บ้านห้วยทราย  แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวแจ้ง ตม.ลาว นั่งตุ๊กๆไปขึ้นเรือที่ท่า ซื้อตั๋วคนละ 800 บาท นั่งเรือไป 1 วันชื่นชมกับทัศนียภาพ และวิถีชีวิตของผู้คน
สองฝั่งโขง พักค้างที่บ้านปากแบง  ค่าโรงแรม 200 บาท ตอนเช้าเที่ยวชมตลาดสินค้าพื้นเมืองก่อนขึ้นเรือ
 

 

 

 

                                             บ้านห้วยทราย ฝั่งลาว                                                   บรรยากาศภายในเรือโดยสาร

วันที่ 2 จากปากแบงถึงหลวงพระบาง
                        
นั่งเรือชมวิวต่ออีก 1 วัน ก็ถึงหลวงพระบาง หาที่พักไม่ยาก คืนละ 200 บาทเท่านั้น เที่ยวชมตลาดมืดดูผ้า
ไหมสวยๆ ทานบุฟเฟ่ลาว หัวละ 5,000 กีบ 20 บาทไทย

 

 

 

 

 
                                                

                                                     ผ้าไหมสวย                                                                          บุฟเฟ่ลาว

วันที่ 3 หลวงพระบาง
                     ตื่นแต่เช้าตักบาตรข้าวเหนียว เดินเที่ยวชมตลาดเช้า พระราชวังเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ วัดเชียงทอง พระธาตุ
หมากโม วัดวิชุน ตอนคำ่ร่วมพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา น่าประทับใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณี และรูปแบบสถาปัตยกรรม
รวมทั้งอัธยาศัยไมตรี การแต่งกาย ท่วงทีวาจา ที่ยังคงรักษาความงดงามไว้ สมแล้วกับคำเลื่องลือ

               

 

 

 

 

 


                 

                                         อุโบสถวัดเชียงทอง                                            ชาวลาวแต่งกายงดงามร่วมพิธีเวียนเทียน

วันที่ 4 เขตเศรษฐกิจพิเศษ
                              
ออกจากหลวงพระบางเดินทางโดยรถโดยสาร ค่ารถ 360 บาท ผ่านแขวงอุดมชัย ไปบ้านบ่อเต้น แขวง
หลวงน้ำ้ทา ติดชายแดนจีน เขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ทางจีนเช่าจากลาวเพื่อทำบ่อนคาสิโน  ดูที่นี่เหมือนอยู่ในประเทศจีน  มีร้าน
อาหาร ร้านค้าสินค้าจากจีน ใช้เงินหยวน พักค้าง 1 คืน ค่าโรงแรม 400 บาท

 

 

 

 

 

 

 


                           เส้นทางหลวงพระบางถึงบ่อเต้น
                                                          คาสิโนที่บ่อเต้น

วันที่ 5 การเดินทางบนสายน้ำ้แห่งอารยะธรรม
                        จากบ่อเต้นนั่งรถโดยสาร กลับบ้านห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ค่ารถ 220 บาท มาตามเส้นทางสาย อาร์ 3  ข้าม
ฝั่งกลับไทยที่เชียงของเป็นที่เรียบร้อย

                               สรุป การเดินทางเที่ยวชมเมืองหลวงพระบาง 5 วัน 4 คืน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คิดเป็นค่าเรือ 800 บาท
ค่ารถโดยสารประมาณ 800 บาท ค่าที่พัก 4 คืน 1,000 บาท ค่าอาหาร และของที่ระลึก ไม่เกิน 1,000 บาท รวมแล้วไม่ถึง 4,000
บาท  นับว่าคุ้มค่าที่เดียว  สำหรับนักเที่ยวสะพายเป ้ที่ได้ชื่นชมความงดงามของสายนำ้โขง  ได้เรียนรู้ถึงวิถีชีวิตชาวลาว  และ
ประสบการณ์ การเดินทางที่ยากจะลืม 

 

 

 

 

 

                                      สายน้ำโขง                                                                     สายน้ำแห่งอารยะธรรม

                           ลาว ถึงแม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาหลายรูปแบบหลายยุคหลายสมัย แต่ด้วยรากเง้าทางวัฒนธรรมที่บรรพ
บุรุษได้หยั่งลึกตลอดจนผู้คนที่สืบทอดได้เห็นคุณค่าและธำรงไว้  ทำให้ยังคงรักษาเอกลักษณ์อันโดดเด่น ไม่เพียงแต่รูปแบบทาง
วัฒนธรรมเท่านั้น วิถีชืวิต และจิตวิญญาณยังคงความงดงามควบคู่กันไป สมเป็นเมืองมรดกโลกที่สมบูรณ์แบบ และทรงคุณค่า

                           ตลอดการเดินทางเหมือนได้ย้อนอดีตได้สัมผัสถึงธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนน้ำใจ
ไมตรีและมิตรภาพอันงดงาม ถือเป็นการเดินทางบนสายน้ำแห่งอารยะธรรมที่น่าจดจำไว้ตลอดไป


                             สายน้ำโขงยังคงไหลริน สายใยแห่งอารยะธรรมยังดำรงคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลง

                                                                                                                                  สบายดี...หลวงพระบาง    

                                                                                                                                        มิสเตอร์ เอ็ม
                                                                                                                                            01/06/08


 

ติดต่อสอบถาม
INFORMATION
Tel./Fax 053650369 Mobile 08 1884 6126
http:// www.rujiraresort.com    Email; rujiraresort@gmail.com

โรงแรมรุจิรารีสอร์ท 121 หมู่3 ริมทะเลสาบเชียงแสน

กม.27 ถนนสายแม่จัน-เชียงแสน ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
121 moo.3 Chiang Saen Lake View
Km.27 MaeChan-Chiang Saen Rd.Chiang Saen, Chiang Rai 57150